دسته: هزینه کلاس خصوصی زبان انگلیسی

شهریه کلاس خصوصی انگلیسی در موسسه تومان مدت زمان هر جلسه
جلسات یک نفره 60.000 1 ساعت
جلسات دو نفره 75.000 1 ساعت
جلسات سه نفره 90.000 1 ساعت
جلسات چهار نفره 105.000 1 ساعت
جلسات پنج نفره و بیشتر 120.000 1 ساعت
شهریه کلاس خصوصی انگلیسی در منزل یا محل کار شما تومان مدت زمان هر جلسه
جلسات یک نفره 70.000 1 ساعت
جلسات دو نفره 85.000 1 ساعت
جلسات سه نفره 100.000 1 ساعت
جلسات چهار نفره 115.000 1 ساعت
جلسات پنج نفره و بیشتر 130.000 1 ساعت

 

لطفا و حتما قوانین و شرایط کلاسهای خصوصی را مطالعه کنید.